Faza I

Kroz projekat, „Bolnica, prijatelj dece i porodice“, Partnerstvo za zdravlje implementira , jedna nov pristup deci i porodicama u dečijim bolnicama u Srbiji, „Nega usmerena ka deci i pordici“.

Koncept  nege usmerene ka deci i porodici je prvi put predstavljen u Srbiji od strane švajcarske nevladine organizacije Partnerships in health, Child Life specijalista iz Johns Hopkins dečije bolnice i nevledine organizacije Partnerstvo za zdravlje iz Beograda

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je odobrilo priručnik, Nega usmerena ka deci i porodici (Schwethelm, Capello, Brylske, & Munn, 2010), napisan za obuku zdravstvenih radnika na pedijatrijskim odeljenjima.

Kako bi se imao uvid u to u kom stepenu se osnovni principi nege usmerene ka deci i porodice već primenjuju u dečijim bolnicama u Srbiji, napravljen je upitnik koji je Ministarstvo zdravlja republike Srbije poslalo u 30 bolnica. Upitnik su popunile 22 bolnice i sledeći rezultati pokazuju dobre i loše strane strane nege koja se pruža deci u bolnicama u Srbiji :

Prednosti:

 • Većina bolnica već obezbeđuje krevet za roditelja  u sobi sa detetom
 • Roditelji se podržavaju da pružaju detetu neke rutinske intervencije detetu u bolnici( npr.rutinske radnje koje roditelj inače obavlja kod kuće, a koje se sada pružaju u kontekstu medicinskog okruženja:hranjenje, kupanje, menjanje pelena, igranje).
 • Puno bolnica već ima igraonice opremljene igračkama i materijalima za igru za mlađu decu
 • Većina bolnica redovno prikuplja informacije o zadovoljstvu pacijenata i porodice u vezi sa interakcijom između roditelja i medicinskog osoblja

Oblasti koje je potrebno promeniti i poboljšati:

 • Samo 2 od 22 bolnice imaju pisana uputstva ili instrumente pomoću kojih zdravstveni radnici mogu da procene bol i ostale uznemiravajuće simptome
 • Samo 2 bolnice imaju zdravstvene radnike koji su obučeni za korišćenje instrumenata za procenu bola kod dece različitog uzrasta
 • Samo jedna bolnica ima zdravstvene radnike koji su obučeni za primenu kognitivnih i bihejvioralnih metoda za kontrolu bola kod dece
 • Samo 3 bolnice uče decu veštinama koje će im pomoći da se nose sa bolom i drugim nelagodnostima
 • Nijedna bolnica nema posebno prilagođene prostorije i aktivnosti za adolescente
 • Samo 4 bolnice imaju osobu koja je obučena da koristi tehnike igranja kako bi pripremila decu za medicinske procedure
 • Pet bolnica ima informativne materijale o načinima pripreme dece za planiranu hospitalizaciju

Prvi korak u implementaciji projekta je bilo održavanje treninga za trenere, kako bi stručnjaci iz dečijih bolnica u Srbiji stekli znanja i veštine kako da primene negu usmerenu ka deci i porodici u svom svakodnevnom radu i kako da to svoje znanje i veštine prenesu svojim kolegama na klinikama. Izabrali smo 6 bolnica: Institut za majku i dete, Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj, Dečiju internu kliniku iz Niša, Kliniku za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac, Službu za pedijatriju iz Subotice i Bolnicu za pedijatriju KBC Zvezdara. Iz svake od ovih bolnica je izabran po jedan lekar, jedna medicinska sestra i psiholog da učestvuju na treningu za trenere, koji je održan od 03. do 07. maja 2010. godine u Ečkoj. U ulozi trnera na ovom treningu su bili autori priručnika i Partnerstvo za zdravlje u ulozi organizatora celokupnog treninga.