HIV i AIDS

Zapadno-Balkanski program za borbu protiv HIV-a i AIDS-a ima za cilj edukaciju specijalista za infektivne bolesti, specijalista koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalista za mentalno zdravlje i socijlanih radnika; finansira programe HIV/AIDS prevencije lokalnih nevladinih organizacija i omogućava edukaciju o HIV-u u okviru različitih profesija. Druga faza programa ( 2007-2010) obuhvata sledeće zemlje: Albania, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija
Broj HIV i AIDS slučajeva se stalno povećava od 2000 godine. Uz podršku Švedske Internacionalne agencije za razvoj ( Sida), švajcarska nevladina organizacija Fondation Partnerships in Helath je pokrenula Zapadno-Balkanski program za borbu protiv HIV-a i AIDS-a ( I faza programa 2004-2007, II faza programa 2007-2010).

CILJ PROGRAMA

 •    Zaustaviti širenje HIV-a na Zapadnom Balkanu aktivnostima u različitim sektorima
 •    Redukovati rodne razlike, stigmu i diskriminaciju i promovisati veću uključenost ljudi koji žive sa HIV-om u sve životne tokove

U fazi II se nastavlja sa razvojem svega onoga što je postignuto u Fazi I, pružanjem podrške nevladinim organizacijama koje rade sa posebno osetljivim grupama, na prevenciji HIV-a, i podršci ljudi obolelih od AIDS-a. Faza II se sastoji od sledećih komponenata:

   • Povećanje kapaciteta zajednice uspostavljanjem socijalnih veza
   • Povećanje kapaciteta i održivosti za borbu protiv HIV-a i AIDS-a
   • Pojačavanje regionalne saradnje

Faza II, početak, jun 2007.godine

Rezultati:

 • Aktivnosti savetodavnih odbora u svakoj zemlji koja učestvuje u projektu
  Napisan je priručnik za edukaciju na temu HIV prevencije za specijaliste za mentalno zdravlje, za socijalne radnike, za policiju, i za stomatologe.
 •  Edukovano je preko 2090 zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu
 •  Urađena su istraživanja u oblasti mentalnog zdravlja i socijalnog rada u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji
 • Edukovano je 504 specijalista za mentalno zdravlje, socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini i na Kosovu
 •  Održan je regionalni trening ne temu “Komunikacija koja vodi ka promeni ponašanja” za 25 nevladinih organizacija i predstavnika vladinog sektora

 

12 Trust Fund grantova je podeljeno nevladinim organizacijama. Trust fund grantovi su pokrivali sledeće teme:

 •  Prva PMTC edukacija u Albaniji
 •  HIV i hepatitis edukacija i testiranje u zatvorima u Bosni i Hercegovini i na Kosovu
 •  Iniciranje istraživanja u IDU i MSM populaciji a vezano za putovanje po i izvan zemlje, savetovalište za dobrovoljno testiranje, edukacije MSM populacije i zatvorenika na Kosovu
 •  Izgradnja kapaciteta PLHIV populacije u Crnoj Gori
 •  Omogućavanje i olakšavanje komunikacije na temu rodnih pitanja u Romskoj populaciji u Srbiji
 • Peta i poslednja Regionalna Zapadno – Balkanska konferencija na temu HIV i AIDS prevencije je održana u Martu 2010 godine